Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”En værdig død”

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er ”En værdig Død, forkortet EVD.
§ 1.1 Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er at fremame kendskabet til og dermed en national social accept af, frivillig eutanasi – aktiv dødshjælp. Derudover vil foreningen arbejde for legaliseringen
af frivillig eutanasi – retten til en værdig død – således at denne bliver en del af den danske lovgivning.
§ 2.1 Formålet opnås gennem:
– spredning af den frivillige eutanasitanke
– videregive oplysninger om eutanasi
– give personlig støtte til personer, der er berørt af eutanasiens problematikker
– formulering af en eutanasierklæring
– tilskyndelse til brugen af dette dokument
– udføre opinionsundersøgelser
– assistere politiske beslutningstagere ved eutanasiens dilemmaer
– etablere et samarbejde med den palliative sektor/ hospices
– skabe et nationalt og internationalt netværk
– følge de udenlandske udviklinger og beslutninger
– udgivelse af studier og publikationer

§ 3 MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver myndig person, som kan tilslutte sig til foreningens formål.
§ 3.1. Som medlem kan ligeledes mod betaling af særskilt kontingent optages offentlige og private institutioner, foreninger og lignende sammenslutninger eller juridiske personer.
§ 3.2. Medlemmer af foreningen er pligtige til at betale det af foreningens generalforsamling til enhver tid fastsatte kontingent.
§ 3.3.Bestyrelsen kan i særlige tilfælde suspendere optagne medlemmer. Sker dette, kan sagen forelægges til endelig afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 3.4. Udmeldelse kan ske med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
§ 4.1. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen og alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal bortset fra vedtægtsændringer jvf. § 4.6.
§ 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget for det næste regnskabsår
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
§ 4.3. Ekstraordinær generalforsamling kan skriftligt af 1/3 af foreningens medlemmer forlanges indkaldt inden 1 måned med det ovenfor anførte varsel.
§ 4.4. Sammen med indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling udsendes en dagsorden. Der kan ikke træffes bindende beslutninger om emner, som ikke fremgår af dagsordenen.
§ 4.5. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være foreningens bestyrelse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 4.6. Til ændring af disse vedtægter eller til opløsning af foreningen – hvorom forslag skal være et særskilt punkt på en generalforsamlingsdagsorden – kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal være indkaldt med mindst 1 måneds mellemrum. Opnås sådan majoritet ikke, kan forslaget genfremsættes på en efterfølgende generalforsamling og kan dér vedtages med tilslutning fra 2/3 af de fremmødte.
§ 4.7. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 BESTYRELSEN
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5-9 medlemmer.
§ 5.1. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamling, dog således at halvdelen er på valg hvert år, første gang afgøres hvem, der er på valg efter lodtrækning.
§ 5.2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
§ 5.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.4. Bestyrelsesmøde afholdes efter indkaldelse fra formanden, eller når to medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske skriftligt og med mindst 8 dages varsel.
§ 5.5. Bestyrelsesmødet ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.
§ 5.6.Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsen er til stede. Beslutning træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.
§ 5.7. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger / møder.

§ 6 FORRETNINGSFØRER – SEKRETARIAT
Bestyrelsen kan antage en forretningsfører og en pressesekretær til varetagelse af opgaver i foreningen af ikke politisk karakter/sekretariatsarbejde.
§ 6.1. Foreningen tegnes af foreningens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, eller den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura til forretningsføreren.
§ 6.2. Forretningsføreren kan ansætte den fornødne arbejdskraft til udførelse af sekretariatsarbejde.

§ 7 REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler bestyrelsen at føre et nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter og herom at aflægge beretning på den årlige generalforsamling.
§ 7.1. Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

§ 8 MEDLEMMERNES HÆFTELSE
For sammenslutningens gæld hæfter de enkelte medlemmer ikke overfor trediemand.

§ 9 OPHÆVELSE
Skulle foreningen blive opløst i konsekvens af § 4.6 eller af andre grunde er den senest valgte bestyrelse forpligtet til at drage omsorg for, at alle foreningens økonomiske forpligtelser bliver opfyldt, og at sammenslutningens eventuelt resterende midler bliver fordelt til humanitært formål.
Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 19. september 2001.
Som bestyrelsens formand,
Flemming Schollaart
Rev. 27.2.06